چالش های مطرح شده در نشست  رئیس و نائب رئیس نجات غریق استان مازندران با معاونین محترم اداره کل ورزش و جوانان

  •  آیا مدیران استخرها و اماکن آبی استانداردهای بهداشتی را جهت حفظ ایمنی و سلامت مراجعه کنندگان رعایت می‌کنند؟

  •  آیا مدیران استخرها و اماکن آبی در خصوص استقرار منجان غریق بر اساس ابعاد استخر، آیین نامه اجرایی فدراسیون نجات غریق را رعایت می‌کنند؟

  •  آیا مدیران استخرها و اماکن آبی اشل حقوقی فدراسیون نجات غریق کشور را منطبق بر دستورالعمل فدراسیون در سال 98 برای منجیان غریق اجرا می‌کنند؟

  •  آیا استخرها و اماکن آبی مجهز به تجهیزات لازم و بروز نجات غریق جهت امداد رسانی به مراجعه کنندگان در مواقع ضروری هستند؟