کریمیان رئیس نجات غریق استان خطاب به رؤسا گفت :

  •  حساسیت و دقت نظر در خصوص معرفی منجیان غریق به کارگیری شده در سواحل با توجه به بازدیدهای میدانی و مکرر ایشان و  بازرسین هیأت نجات غریق استان جهت تسریع پرداخت حقوق منجیان  مورد تأکید می باشد.

  •  ارزش‌گزاری بر فرصت طرح آموزش رایگان نجات غریق برای تقویت نوار ساحلی در شهرستان های ساحلی که با کمبود ناجی مواجه هستند و انتخاب  افراد شایسته و خدمتگزار در سواحل برای حضور در این دوره ها جدی گرفته شود.

  •  افراد بکارگیری شده از طریق طرح آموزش رایگان باید کاملا مورد تأیید مدرسین نجات غریق باشند.

  •  افرادی که در سواحل به عنوان منجی غریق مستقر هستند و ثبت سامانه استان نیستند یا در دوره آمادگی سال ٩٨ شرکت ننموده اند از لیست حقوقی حذف خواهند شد.