اختصاصی بانوان

# شهر/شهرستان عنوان کلاس تاریخ آزمون هزینه دوره مدرک دوره ظرفیت کلاس / نفر تعداد شرکت کننده / نفر عملیات
1 بابلسر دوره آموزشی نجات غریق درجه 2 بانوان
کد 10759
ثبت نام: فعال
750,000 تومان نجات غریق درجه 2 20 1 ثبت نام
4 بابلسر آزمون انتخابی دوره مدرسی
کد 13424
ثبت نام: غیر فعال
1398/06/28 100,000 تومان مدرس درجه 3 50 5
5 بابل دوره آموزشی نجات غریق درجه 2 بانوان
کد 11499
ثبت نام: غیر فعال
1398/04/19 750,000 تومان نجات غریق درجه 2 20 11
7 تنکابن دوره آموزشی نجات غریق درجه 2 بانوان
کد 13636
ثبت نام: فعال
750,000 تومان نجات غریق درجه 2 20 0 ثبت نام
8 چالوس دوره آموزشی نجات غریق درجه 2 بانوان
کد 12980
ثبت نام: غیر فعال
750,000 تومان نجات غریق درجه 2 13 0
9 چالوس دوره آموزشی نجات غریق درجه 2 بانوان
کد 13637
ثبت نام: فعال
750,000 تومان نجات غریق درجه 2 25 0 ثبت نام
10 نوشهر دوره آموزشی نجات غریق درجه 2 بانوان
کد 11544
ثبت نام: غیر فعال
750,000 تومان نجات غریق درجه 2 20 0

اختصاصی آقایان

# شهر/شهرستان عنوان کلاس تاریخ آزمون هزینه دوره مدرک دوره ظرفیت کلاس / نفر تعداد شرکت کننده / نفر عملیات
2 بابلسر دوره آموزشی نجات غریق درجه 2 آقایان
کد 11566
ثبت نام: فعال
1398/04/25 750,000 تومان نجات غریق درجه 2 20 6 ثبت نام
3 بابلسر آزمون انتخابی دوره مدرسی
کد 13423
ثبت نام: غیر فعال
1398/06/28 100,000 تومان مدرس درجه 3 50 5
6 بابل دوره آموزشی نجات غریق درجه 2 آقایان
کد 11500
ثبت نام: غیر فعال
1398/04/19 750,000 تومان نجات غریق درجه 2 26 26
11 ساری دوره آموزشی نجات غریق درجه 2 آقایان
کد 13342
ثبت نام: فعال
750,000 تومان نجات غریق درجه 2 30 3 ثبت نام