توجه! توجه!

ناجیان عزیز، لطفاً در انتخاب دوره ای که قصد ثبت نام در آن را دارید بسیار دقت نمایید. چراکه بعد از ثبت نام امکان جابجایی و تغییر دوره وجود ندارد.

اختصاصی بانوان

نجات غریق درجه 2

# شهر/شهرستان عنوان کلاس تاریخ آزمون هزینه دوره مدرک دوره ظرفیت کلاس / نفر تعداد شرکت کننده / نفر عملیات
1 بابلسر دوره آموزشی نجات غریق درجه 2 بانوان
کد 10759
ثبت نام: فعال
750,000 تومان نجات غریق درجه 2 20 9 ثبت نام
4 محمود آباد دوره آموزشی نجات غریق درجه 2 بانوان
کد 14567
ثبت نام: فعال
1398/10/30 750,000 تومان نجات غریق درجه 2 30 2 ثبت نام
5 تنکابن دوره آموزشی نجات غریق درجه 2 بانوان
کد 13636
ثبت نام: فعال
750,000 تومان نجات غریق درجه 2 20 0 ثبت نام
6 چالوس دوره آموزشی نجات غریق درجه 2 بانوان
کد 13637
ثبت نام: فعال
750,000 تومان نجات غریق درجه 2 25 4 ثبت نام

نجات غریق درجه 1

# شهر/شهرستان عنوان کلاس تاریخ آزمون هزینه دوره مدرک دوره ظرفیت کلاس / نفر تعداد شرکت کننده / نفر عملیات
2 بابلسر دوره آموزشی نجات غریق درجه 1 بانوان
کد 14616
ثبت نام: فعال
1398/11/06 850,000 تومان نجات غریق درجه 1 20 0 ثبت نام

آب درمانی

# شهر/شهرستان عنوان کلاس تاریخ آزمون هزینه دوره مدرک دوره ظرفیت کلاس / نفر تعداد شرکت کننده / نفر عملیات
3 بابلسر دوره مربی گری آب درمانی
کد 13922
ثبت نام: فعال
1398/12/05 650,000 تومان آب درمانی 0 ثبت نام

دوره تعیین سطح

# شهر/شهرستان عنوان کلاس تاریخ آزمون هزینه دوره مدرک دوره ظرفیت کلاس / نفر تعداد شرکت کننده / نفر عملیات
7 ساری دوره تعیین سطح مدرسین
کد 14531
ثبت نام: فعال
1398/10/24 350,000 تومان دوره تعیین سطح 10 6 ثبت نام

اختصاصی آقایان

نجات غریق درجه 2

# شهر/شهرستان عنوان کلاس تاریخ آزمون هزینه دوره مدرک دوره ظرفیت کلاس / نفر تعداد شرکت کننده / نفر عملیات
8 بابلسر دوره آموزشی نجات غریق درجه 2 آقایان
کد 11566
ثبت نام: فعال
1398/04/25 750,000 تومان نجات غریق درجه 2 20 7 ثبت نام
11 ساری دوره آموزشی نجات غریق درجه 2 آقایان
کد 13342
ثبت نام: فعال
750,000 تومان نجات غریق درجه 2 30 9 ثبت نام

آب درمانی

# شهر/شهرستان عنوان کلاس تاریخ آزمون هزینه دوره مدرک دوره ظرفیت کلاس / نفر تعداد شرکت کننده / نفر عملیات
9 بابلسر دوره مربی گری آب درمانی
کد 13921
ثبت نام: فعال
1398/09/05 650,000 تومان آب درمانی 20 1 ثبت نام

نجات غریق درجه 1

# شهر/شهرستان عنوان کلاس تاریخ آزمون هزینه دوره مدرک دوره ظرفیت کلاس / نفر تعداد شرکت کننده / نفر عملیات
10 بابلسر دوره آموزشی نجات غریق درجه 1 آقایان
کد 14459
ثبت نام: فعال
1398/10/16 850,000 تومان نجات غریق درجه 1 20 0 ثبت نام

دوره تعیین سطح

# شهر/شهرستان عنوان کلاس تاریخ آزمون هزینه دوره مدرک دوره ظرفیت کلاس / نفر تعداد شرکت کننده / نفر عملیات
12 ساری دوره تعیین سطح مدرسین
کد 14532
ثبت نام: فعال
1398/10/24 350,000 تومان دوره تعیین سطح 13 3 ثبت نام