توجه! توجه!

ناجیان عزیز، لطفاً در انتخاب دوره ای که قصد ثبت نام در آن را دارید بسیار دقت نمایید. چراکه بعد از ثبت نام امکان جابجایی و تغییر دوره وجود ندارد.

اختصاصی بانوان

# شهرستان عنوان دوره تاریخ آزمون هزینه دوره ظرفیت کلاس / نفر تعداد ثبت نامی عملیات
1 بابلسر دوره آمادگی 1399 - بابلسر
کد 14674
ثبت نام: فعال
1398/11/16 140,000 تومان 30
مختص به شرکت کنندگان زن
1 ثبت نام
2 تنکابن دوره آمادگی 1399 - تنکابن
کد 14668
ثبت نام: فعال
1398/11/16 140,000 تومان 30
مختص به شرکت کنندگان زن
0 ثبت نام
3 نوشهر دوره آمادگی 1399 - نوشهر
کد 14670
ثبت نام: فعال
1398/11/16 140,000 تومان 30
مختص به شرکت کنندگان زن
0 ثبت نام
4 نور دوره آمادگی 1399 - نور
کد 14672
ثبت نام: فعال
1398/11/16 140,000 تومان 30
مختص به شرکت کنندگان زن
0 ثبت نام
5 ساری دوره آمادگی 1399 - ساری
کد 14676
ثبت نام: فعال
1398/11/16 140,000 تومان 30
مختص به شرکت کنندگان زن
12 ثبت نام

اختصاصی آقایان

# شهرستان عنوان دوره تاریخ آزمون هزینه دوره ظرفیت کلاس / نفر تعداد ثبت نامی عملیات
6 فرح آباد دوره آمادگی 1399 - فرح آباد
کد 14686
ثبت نام: فعال
1398/11/16 140,000 تومان 30
مختص به شرکت کنندگان مرد
29 ثبت نام
7 بابلسر دوره آمادگی 1399 - بابلسر
کد 14673
ثبت نام: فعال
1398/11/16 140,000 تومان 30
مختص به شرکت کنندگان مرد
14 ثبت نام
8 تنکابن دوره آمادگی 1399 - تنکابن
کد 14667
ثبت نام: فعال
1398/11/16 140,000 تومان 30
مختص به شرکت کنندگان مرد
0 ثبت نام
9 نوشهر دوره آمادگی 1399 - نوشهر
کد 14669
ثبت نام: فعال
1398/11/16 140,000 تومان 30
مختص به شرکت کنندگان مرد
0 ثبت نام
10 نور دوره آمادگی 1399 - نور
کد 14671
ثبت نام: فعال
1398/11/16 140,000 تومان 30
مختص به شرکت کنندگان مرد
1 ثبت نام
11 ساری دوره آمادگی 1399 - ساری
کد 14675
ثبت نام: فعال
1398/11/16 140,000 تومان 30
مختص به شرکت کنندگان مرد
11 ثبت نام