بر اساس تفاهم نامه هیأت نجات غریق و غواصی استان مازندران با شرکت طبیعت سبز برای اولین بار کلیه سواحل مازندران به جایگاه نجات غریق تجهیز می شوند.

 اولین جایگاه این طرح به عنوان پایلوت در ساحل شهرستان بابلسر مقابل دفتر هیأت نجات غریق و غواصی استان مازندران رقم خورد.